Archive for September, 2011

Ти си рекол, Господи: Без мене не можете ништо да правите, па затоа помогни ни и ова дело, од нас започнато, Сам Ти заврши го, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин!

Тоа беа зборовите кои постојано одѕвонуваа во срцата на младите од Македонската Православна Заедница во Австралија, додека го подготвуваа петтиот по ред јубилеен младински семинар, кој традиционално и овојпат се оддржа на монашко тло, односно во манастирот на св. Прохор Пчински во Донибрук во саботата на 10-ти септември. (more…)

It is deeply indicative of the spiritual state of contemporary mankind that the “charismatic” and “meditation” experiences are taking root among “Christians.” An Eastern religious influence is undeniably at work in such “Christians,” but it is only as a result of something much more fundamental: the loss of the very feeling and savor of Christianity, due to which something so alien to Christianity as Eastern “meditation” can take hold of “Christian” souls.

The life of self-centeredness and self-satisfaction lived by most of today’s “Christians” is so all-pervading that it effectively seals them off from any understanding at all of spiritual life; and when such people do undertake “spiritual life,” it is only as another form of self-satisfaction. This can be seen quite clearly in the totally false religious ideal both of the “charismatic” movement and the various forms of “Christian meditation”: all of them promise (and give very quickly) an experience of “contentment” and “peace.” But this is not the Christian ideal at all, which if anything may be summed up as a fierce battle and struggle. The “contentment” and “peace” described in these contemporary “spiritual” movements are quite manifestly the product of spiritual deception, of spiritual self-satisfaction – which is the absolute death of the God-oriented spiritual life. All these forms of “Christian meditation” operate solely on the psychic level and have nothing whatever in common with Christian spirituality. Christian spirituality is formed in the arduous struggle to acquire the eternal Kingdom of Heaven, which fully begins only with the dissolution of this temporal world, and the true Christian struggler never finds repose even in the foretastes of eternal blessedness which might be vouchsafed to him in this life; but the Eastern religions, to which the Kingdom of Heaven has not been revealed, strive only to acquire psychic states which begin and end in this life. (more…)

Значаен факт во поглед на духовната состојба на современото човештво е тоа дека „харизматичните“ искутва и искуствата на „медитација“ се вкоренуваат меѓу „Христијаните“. Влијанието на Источните религии неоспорно зема замав помеѓу таквите „Христијани“, но тоа е само последица на нешто пофундаментално: губењето на самото чувство и вкус на Христијанството, благодарение на што, нешто толку туѓо на Христијанството како што е Источната „медитација“ може да ги зароби „Христијанските“ души.

Животот во самодоволност и фокусираноста само на себе, кој што го живее најголемиот број на денешните „Христијани“ толку продира во се, така што ефикасно ги запечатува  далеку од било какво духовно сфаќање на духовниот живот; а кога таквите луѓе ќе почнат со „духовен живот“, тоа претставува уште еден облик на самозадоволување. Ова може да се види доста јасно во целосно лажниот религиозен идеал и „харизматичното“ движење како и различните облици на „Христијанска медитација“: секој од тие облици ветуваат (и даваат многу брзо) искуство на „задоволство“ и „мир“. (more…)

|