Archive for March, 2012

Introduction 

Be perfect, as your heavenly Father is perfect (Mt, 5;48)

This is the basic principle and purpose why God has created man. In heaven man was living in accordance with his nature, but with the accepting of sin this natural state was disrupted and the communion of man and God was broken; the dialogue was interrupted. The sin resulted in split personality of man. Man cut himself off the source of the natural graceful energies that were feeding him; his mind became darkened and the throne of his heart was taken over by passions. The abomination that causes desolation sat on a holy place. Thus the fortress of our heart is conquered; that is why it is necessary to regain rule over it, i.e. to cleanse the heart from the passions. On their way of cleansing the ascetics pass three stages of spiritual growth: cleansing of the heart, illumination of the nous and theosis (deification). The Ladder of Divine Ascent and the Egyptian Patericon (The Sayings of the Desert Fathers) are inexhaustible and all-time relevant encyclopedias and codexes of true Christian living in the Holy Spirit. (more…)

Вовед 

Бидите совршени како што е совршен вашиот Отец на небесата (Мт 5,48)

Тоа е основното начело и смисла зошто Бог го створил човекот. Во рајот човекот живееше во согласност со неговата природа, во појавата на гревот се разруши таа природна состојба, и се раскина заедницата на човекот со Бога, а дијалотог беше прекинат. Како последица на гревот настана и расцеп во самата природа на човекот. Тој се откина од изворот на природните благодатни енергии, од коишто се хранеше, умот му се помрачи а во неговото срце се зацарија страстите. Мерзоста на запустението седна на своето место. Тврдината на нашето срце е освоена, затоа е потребно повторно да се поврати власта над тврдината, односно да се очисти срцето од страстите. На тој пат на очистување подвижникот поминува три нивоа на духовен растеж: чистење на срцето, просветлување на умот и обожување. Лествицата и Египетскиот Патерикон преставуваат неисцрпни и постојано актуелни енциклопедии и кодекси на вистинско христијанско живеење во Светиот Дух. (more…)

On the Sunday of the Commemoration of St. John of the Ladder, when we celebrate the memory of: Venerable Theophanes the Confessor; Venerable Simeon the New Theologian, Saint Gregory Dialogues, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. (more…)

Слушнавме и прочитавме во медиумите разни верзии и толкувања на неодамнешните настани во Сиднеј – Австралија. Во некои од медиумите прилично реално беше преставена правата слика, но во кои беа искажани многу невистини, обвинувања и беа наполно погрешно презентирани случувањата. Заради тоа ви се обраќаме со надеж дека ќе бидеме правилно разбрани и со единствена цел, народот јасно да ја знае вистинската слика на теренот и овој настан. Исто така, нај учтиво сакаме да ги замолиме сите медиумски куќи, да ја бараат информацијата на вистинскотo место, од Kабинетот на МПЦЕАНЗ, и да не дозволуваат брзоплето да примаат секаква непроверени и предходно осмислени (дез)информации за да не ги претворат нивните мeдиуми во „трачерски озборувања“ или „жолт печат“.
(more…)

On the Sunday of the Adoration of the Holy Cross , when we celebrate the memory of: Holy Martyr Conon; Venerable Hesychius the Faster, andVenerable Mark the Ascetic, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ (more…)

On the Sunday of the commemoration of St. Gregory Palamas, when we celebrate the memory of: Venerable Procopius Decapolit; Venerable Thalelaeus; Holy Martyr Agathangelus of Bitola, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. (more…)

On the Sunday of Orthodoxy, 04.03.2012, when we commemorate Saint Leo, Bishop of Catania and Holy Hieromartyr Sadok; at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ.

(more…)

On Forgiveness Sunday, 26.02.2012, when we commemorate the Venerable MartinianSaints Zoe and Photina and the day of (Forgiveness); at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. After the liturgy the faithful asked for forgiveness from Abbot Gavril, he ask from them  and then among them self. 

(more…)

Првата Недела на Великиот пост се нарекува Недела на Православието – заради извршуваното торжеството на Православието во овој ден, што бил востановен во Византија во првата половина на IX век, во спомен на конечната победа на Православната Црква над сите ереси, што ја вознемирувале Црквата, и особенно над последната од нив – иконоборечката, осудена на Седмиот Вселенски Собор во 787 година.

(more…)

The Holy pictures, or Icons, have always graced our churches since the Apostolic age.  During the seventh century, a Byzantine Emperor attempted to remove all Icons from our Churches believing that Icons should not be worshipped but only God.  He actually succeeded in doing away with Icons, and for over 150 years Orthodox Christians were banned from using Icons in any manner, shape or form.  (more…)

« Previous |