God blessed us with an amazing summer this year.
Few days ago, we said good bye to this beautiful season,
while our hears were whispering,
“till we meet again”.

And here we  are, welcoming autumn,
who is so eager to show us the miracle she brings.

But before we surrender to the glowing beauty of this season,
let us show you,
through photographs,
the blessing of this summer.   

Glory to God!!!

(more…)

Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, Амин.

Ова Евангелие се чита и е посветено на Преподбните Свети Отци кои што успеале да се уподобат на Бога, дошле до спознавање на вистината и ги стекнале даровите на Светиот Дух.

Тоа е правецот по кој и ние треба да одиме. (more…)

1. Theophany (or Epiphany) and Christmas. Theophany is one of the great Feasts of the Lord of the ecclesiastical year. It is also called Epiphany and the Day of Lights and is celebrated on the 6th of January. The names of this Feast indicate the understanding of the ancient Church concerning this Feast. This understanding is connected with the revelation of God, that is, the manifestation of the One God in Trinity through the Incarnation of the Son of God, our Lord Jesus Christ. Consequently, Theophany comprises the birth of Christ and the related events (e.g. the visitation of the Magi) and also the beginning of the public manifestation of the incarnate economy of the Son of God which is connected with the Baptism of Christ in the Jordan by John the Baptizer.

(more…)

   

         In one occasion, four monks who lived in a skete, dressed in animal skin, visited Great Pamvo and all of them talked about the good deeds of their brothers. The first one used to fast a lot, the second one lived in great poverty, the third one had a lot of love, and the fourth one they said was twelve years obedient to his Elder. Pamvo answered to them: ”I say to you that the good deed of the last one is the biggest one. Since all the rest of you achieved what you wanted through your own will, and the last one, since he cut off his will, does everything according to the will of another one. Such people become confessors, if they endure to the end”. (more…)

“Во една прилика четворица Скитјани, облечени во кожа, го посетиле Великиот Памво и секој раскажал за добродетелите на својот собрат. Едниот многу постел, другиот жеивеел во сиромаштво, третиот имал многу љубов, а за четвртиот велат дека дваесет години е послушник на својот Старец. Им одговорил Памво: ’Ви велам дека доблеста на последниот е најголема. Зашто секој од вас со својата волја ја задржал доблеста што ја стекнал, а овој, бидејќи ја отсекол својата волја, прави по волјата на другиот. Таквите луѓе биваат исповедници, ако издржат до крај“.9 (more…)


Се што создаде Бог е добро и за да му служи на човекот. Но, со појавата на гревот и непослушноста на човекот спрема Бога, се сруши блажената заедница меѓу него и Творецот. И природно беше човекот да биде изгонет т.е. да отпадне од близината Божја. И затоа вечен стремеж на човекот е повторно да се врати во местото на заедницата со Бога. А светот каков што е, е претесен и пеколен за исполнување на таа заедница, како што Самиот Бог му објавил на Авва Арсениј, кога овој го молел да му открие како да се спаси слушнал глас кој му одговорил: „Арсениј, бегај од луѓето (светот) и ќе бидеш спасен“3. (more…)

         Everything that God created is good and was created in order to serve man. But when the sin and the disobedience of man towards God appeared, the blessed unity between him and his Creator was ruined. It was natural for the man to be banished i.e. to be excluded from God’s closeness. That is why man eternally craves to be brought back again to the unity with God. And the world as it is, is too narrow and too hellish to fulfill that unity, in the way that God Himself announced to Abba Arsenij, when he asked Him how to save himself, he heard a voice answering: “Arsenij, run away from people (the world) and you will be saved”.         (more…)

Introduction 

Be perfect, as your heavenly Father is perfect (Mt, 5;48)

This is the basic principle and purpose why God has created man. In heaven man was living in accordance with his nature, but with the accepting of sin this natural state was disrupted and the communion of man and God was broken; the dialogue was interrupted. The sin resulted in split personality of man. Man cut himself off the source of the natural graceful energies that were feeding him; his mind became darkened and the throne of his heart was taken over by passions. The abomination that causes desolation sat on a holy place. Thus the fortress of our heart is conquered; that is why it is necessary to regain rule over it, i.e. to cleanse the heart from the passions. On their way of cleansing the ascetics pass three stages of spiritual growth: cleansing of the heart, illumination of the nous and theosis (deification). The Ladder of Divine Ascent and the Egyptian Patericon (The Sayings of the Desert Fathers) are inexhaustible and all-time relevant encyclopedias and codexes of true Christian living in the Holy Spirit. (more…)

Вовед 

Бидите совршени како што е совршен вашиот Отец на небесата (Мт 5,48)

Тоа е основното начело и смисла зошто Бог го створил човекот. Во рајот човекот живееше во согласност со неговата природа, во појавата на гревот се разруши таа природна состојба, и се раскина заедницата на човекот со Бога, а дијалотог беше прекинат. Како последица на гревот настана и расцеп во самата природа на човекот. Тој се откина од изворот на природните благодатни енергии, од коишто се хранеше, умот му се помрачи а во неговото срце се зацарија страстите. Мерзоста на запустението седна на своето место. Тврдината на нашето срце е освоена, затоа е потребно повторно да се поврати власта над тврдината, односно да се очисти срцето од страстите. На тој пат на очистување подвижникот поминува три нивоа на духовен растеж: чистење на срцето, просветлување на умот и обожување. Лествицата и Египетскиот Патерикон преставуваат неисцрпни и постојано актуелни енциклопедии и кодекси на вистинско христијанско живеење во Светиот Дух. (more…)

Христос се роди!

Со самата помисла да ги изговорам зборовите ХРИСТОС СЕ РОДИ, во мене срцето ми се полни со плач и солзи.

Зашто само кога ќе помислам зошто дошол Христос?
Зошто се воплотил?
Зошто станал човек и во јасли како немоќно бебе се смирил…? (more…)

« Previous |